وقتی سرتان را تکان دهید عکس ظاهر می شود(سریع)( در ضمن باید به تصویر نگاه کنید.)